Sự chủ động của Bộ Công Thương trong thực thi Hiệp định EVFTA

16085

Bộ Công Thương đã tích cực triển khai các công việc nhằm đảm bảo sẵn sàng cho Quốc hội xem xét phê chuẩn EVFTA ngay khi Hiệp định chính thức có hiệu lực.

1600