Hà Nội xem xét triển khai thủ tục đầu tư các dự án cụm công nghiệp

12270

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 534/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu, tại cuộc họp về việc xem xét triển khai thủ tục đầu tư các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Công Thương, ý kiến các đơn vị tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu thống nhất kết luận: Đối với 5 dự án CCN đề xuất thành lập mới (CCN Minh Đức, huyện Ứng Hòa; CCN Cát Quế, huyện Hoài Đức; CCN Minh Khai, huyện Hoài Đức; CCN Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai; CCN Phùng Xá, huyện Mỹ Đức) giao Sở Công Thương tổng hợp, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình UBND thành phố xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và thành phố.

Đối với các đề xuất bổ sung Quy hoạch phát triển CCN thành phố Hà Nội: Các sở Công Thương, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện Thanh Oai, Phú Xuyên rà soát kỹ, trên cơ sở nhu cầu thực tế, sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quy định khác có liên quan; thống nhất đề xuất, tham mưu, báo cáo UBND thành phố theo đúng quy định của pháp luật và thành phố.

Riêng việc Sở Công Thương đề xuất bổ sung CCN Kim Hoa, huyện Mê Linh vào Quy hoạch phát triển CCN thành phố Hà Nội, giao UBND huyện Mê Linh rà soát, báo cáo rõ về nguồn gốc, mục đích, chức năng sử dụng đất, đề xuất của các nhà đầu tư khác tại khu đất nêu trên; căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, sự phù hợp với các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng để đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Công Thương có trách nhiệm đôn đốc UBND các huyện Hoài Đức, Quốc Oai khẩn trương có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các dự án theo quy định. Yêu cầu UBND các huyện nghiêm túc thực hiện, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan để bảo đảm tiến độ theo đúng yêu cầu chỉ đạo của UBND thành phố.

TQ

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn