Cơ hội giao thương với Công ty LH Workwear

96202

LH Workwear là Công ty Canada được thành lp năm 1966 và đã phát trin qua
nhi
u năm vi các sn phm chuyên bit khác nhau như qun áo chng cháy, qun áo chng tĩnh đin và các bsưu tp qun áo bo hlao đng có đbn cao. 

Công ty mong muốn tìm nhà cung cp có khnăng sn xut các sn phm như: qun yếm, áo sơ mi, qun dài và áo lao đng. Đi vi mi SKU – đơn vlưu trkhi, Công ty d
kiến đt hàng vi slượng trong khong 400 đến1000 chiế